2 Spotkanie KDO - ds. polityki młodzieżowej w mieście Łodzi

2 Spotkanie KDO - ds. polityki młodzieżowej w mieście Łodzi

 

Sześć organizacji działających z młodzieżą zainicjowało powstanie Komisji  Dialogu Obywatelskiego ds. młodzieży, powołanej   Zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr  2164/VII/15 z dnia 23.10.2015 roku. Komisja prowadzona jest przy Wydziale Edukacji


Organizacje, które powołały Komisję:
1. Fundacja Instytut Działań Twórczych
2. Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
3. Stowarzyszenie „POMOST”
4. Stowarzyszenie TED
5. Fundacja Kreatywnych Rozwiązań EduKABE
6. Stowarzyszenie Kobiety.lodz.pl

Głównym celem Komisji  będzie  kształtowanie i promowanie działań edukacyjnych i  aktywizujących osoby w wieku 13- 25, w tym działań na  rzecz solidarności i włączania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKIE  ŁÓDZKIE ORGANIZACJE, które niezależnie o obszaru działań, kierują swoje działania do młodzieży. Głównym celem KDO na początku jest wdrożenie w zapisy polityki miasta wypracowanych przez 15 organizacji w okresie marzec – maj kierunków działań polityki miasta na rzecz młodzieży.

Obecni ze strony Urzędu Miasta Łodzi:

  • Elżbieta Wilczyńska – wydział edukacji

  • Mateusz Sczeciński z Biura Strategii Miasta.

 

CZYM JEST KDO i dlaczego warto się włączyć?

Komisje Dialogu Obywatelskiego (KDO) to ciała doradcze i inicjatywne, które mogą być powoływane przez organizacje pozarządowe w danych obszarach życia społecznego (np. niepełnosprawność, edukacja, ekologia). Komórki te umożliwiać mają wykorzystanie wiedzy przedstawicieli III sektora oraz synergię działań Urzędu Miasta oraz organizacji pozarządowych przy kształtowaniu polityk publicznych. KDO to nowa forma współpracy pozafinansowej Urzędu Miasta i organizacji pozarządowych, których zasady działania opisane zostały w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi  i uszczegółowione w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Łodzi Nr 4129/VI/13 z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia “Trybu 
powoływania, sposobu organizacji i działania komisji dialogu obywatelskiego w Mieście Łodzi”.

Komisje mogą współtworzyć akty prawne wydawane przez organy miasta w zakresie działalności danego KDO, wyrażać stanowiska na ich temat, uczestniczyć w kształtowaniu priorytetów współpracy Miasta z III sektorem w danym obszarze (np. opiniować zadania publiczne wyznaczone przy danym wydziale do realizacji we współpracy z ngo). Mogą występować z wnioskami do władz Miasta, a także współtworzyć standardy konkursów przy danym wydziale UMŁ itp.

Komisje działają w sposób otwarty i jawny. Oznacza to, że do powołanego KDO zawsze przystąpić mogą nowe organizacje pozarządowe, jeśli wyrażać będą ku temu chęć. Nie istnieje więc możliwość zamknięcia współpracy dla jedynie kilku wybranych ngo. Spotkania KDO są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Na stronie internetowej Urzędu Miasta publikowane są sprawozdania z posiedzeń KDO oraz dane kontaktowe (e-mail, tel.) do przewodniczącego KDO. Tak by każdy zainteresowany mógł w łatwy sposób dowiedzieć się czym zajmuje się KDO, a każda organizacja mogła bez problemów nawiązać współpracę.